محمدباقر قالیباف در نشست علنی دیروز مجلس با بیان اینکه اقدامات مجلس به دلیل ماهیت وظیفه تقنینی مجلس عمدتا برای مردم ملموس نیست، گفت: مجلس یازدهم چنان کارشناسی شده و هوشمندانه مسائل مردم را در دستورکار قانون‌گذاری خود قرار داد که این افتخار را پیدا کرد رهبر معظم انقلاب در سال آخر فعالیت مجلس مهر تاییدی متفاوت بر برآیند کلی کارنامه‌اش بزنند. وی افزود: مجلس فعال و انقلابی به جای اینکه وقت خود را صرف طرح‌های متفرقه و پراکنده کند، با کمک کارشناسان دلسوز، تحول در قوانین اقتصادی کشور را با تعیین نقشه راهی دقیق، دستور کار خود برای اصلاح میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد کشور قرار داد.