رئیس دفتر رهبری گفت: از برکت این نظام بود که اتوبان ساخته می‌شود، چه کسی قبل از انقلاب اتوبان دیده بود و تمام راه‌های شهری هم خاکی بودند. به گزارش ایلنا، محمدمحمدی گلپایگانی در مراسم تودیع و معارفه ریاست بنیاد مستضعفان، با تاکید براینکه این منابع باید برای فقرا و مساکین خرج شود، ادامه داد: باید توجه داشت که فقیر و مسکین تفاوت است، فقیر را نمی توان شناخت چراکه فقر خود را اعلام نمی‌کند اما مسکین آن کسی که نیازمندی آن شدید تر بوده و خانه نشین شده است و حضرت آقا در حکم آقای فتاح و دهقان تاکید به تامین نیاز نیازمندی‌ها داشته و به موضوع تکیه بر جوانان تاکید کرده‌اند.