رقص عربی مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه در هتل اسپیناس!

 

سفیر عربستان سعودی در تهران، ویدئویی از حضور مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه در رقص شمشیر مراسم روز ملی این کشور در هتل اسپیناس منتشر کرده‌ است. در این ویدئو محمد علی بک، درحالی که لباس عربی به تن دارد با چند عرب دیگر در حال رقص و پایکوبی است. در این راستا به نظر می‌رسد مقامات وزارت خارجه باید در این مورد که در عرف دیپلماتیک و در ایران که بروز رفتارهایی اینچنین ازسوی مقامات، نامتعارف و قبیح تلقی می‌شود؛ حرکات موزون یک مقام وزارت در روز ملی یک کشور دیگر، رقص تلقی می‌شود یا خوش‌رقصی؛ پاسخگو باشند.