معاون سازمان انرژی اتمی گفت: برجام دیگر طراوات و کارآیی به ویژه برای آمریکا و اروپا ندارد؛ از این رو باید موضوع دیگری مثل منافع اقتصادی مشترک، موضوع مذاکره قرار گیرد. به گزارش ایسنا، امیرحسین فقهی با بیان اینکه در دولت فعلی انتظار و نشستن برای برجام دیگر جایی ندارد، گفت: این امید که توافقی می‌شود و وضعیت اقتصادی به واسطه آن بهتر می‌شود، دیگر نیست.  به گفته وی، موضوع هسته‌ای دیگر قابل بحث نیست.