محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در صدر دولتی که امروز مسئولیت اجرایی امور را بر عهده دارد یک فقیه عالی‌مقام، یک دانشمند برجسته قرار گرفته که از صحابی امام و رهبری است. وی با بیان اینکه رئیسی مرد آزمون پس‌داده در برهه‌های مختلف است، افزود: اگر به صحیفه امام خمینی (ره) رجوع کنید ایشان بسیاری از ماموریت‌های قضایی را به آقای رئیسی که در آن زمان جوانی بیست و چندساله بود واگذار می‌کردند. وی گفت: مهمترین اتفاقی که در نتیجه رأی مردم به رئیسی افتاد، پر شدن شکافی بود که در اعتماد بین مردم و دولت به وجود آمده بود.