امام جمعه تهران گفت: ویروس بی‌ عفتی از ویروس کرونا خطرناک‌تر است.

محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، تاکید کرد: اگر بر اثر نوع لباس من و رعایت نکردن حریم عفاف و حجاب و کاهش پوشش و استفاده از زینت‌های غیرمجاز دلی بلرزد و کسی به گناه بیفتد، از مصادیق ضرر است و بی مسئولیتی اجتماعی است و چنین شخص بی حیا و بی عفت و بی حجاب در برابر همه ضرر‌های مادی و معنوی که به دیگران وارد می‌شود ضامن و مسئول است.