صبا نوشت، رئیس صداوسیما بعد از حاشیه‌هایی که در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های او مبنی بر تمام شدن دوران باج دادن و باج گرفتن در صداوسیما، توضیحاتی ارائه کرد. پیمان جبلی گفت:‌ در مورد عبارت «مدیر باج‌بده و باج بگیر» باید بگویم منظورم آنجا روشن بود. قرار نیست به بهانه جذب مخاطب و جذابیت برنامه‌هایمان به هیچ چهره هنجارشکنی باج نمی‌دهیم که بخواهد ارزش‌های ما را زیر سؤال ببرد.