کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، پایان شهریور امسال را به عنوان آخرین فرصت برای احزابی که مجمع عمومی خود را برگزار نکرده‌اند، اعلام کرد. به گزارش ایرنا؛ این کمیسیون در بیانیه‌ای خطاب به احزاب وگروه‌های سیاسی که در موعد قانونی طبق اساسنامه مصوب خود، مجامع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین و دبیرکل را برگزار نکرده‌اند، تاکید کرد: این آخرین مهلت برگزاری مجمع عمومی است و پس از آن کمیسیون احزاب تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.