بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد به یک سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. به گزارش روزنامه اعتماد، بهزادی در پی شکایت قرارگاه ثار‌الله سپاه به اتهام «نشر اکاذیب» توسط هیأت منصفه مطبوعات محکوم شده بود. در نهایت دادگاه با استفاده از اختیارات برآمده از تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات، مجازات حبس بهروز بهزادی را به محرومیت از هر نوع مسئولیت مطبوعاتی به مدت یک سال تبدیل کرد.