کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا بزرگترین دشمن بشر و حقوق بشر است، گفت:  شاید کمتر کشوری را سراغ داشته باشیم که چنین جنایاتی علیه بشریت انجام داده باشد؛ از دخالت در امور سیاسی کشورها تا نقض حقوق بشر از جمله اقدامات آمریکا است و امیدواریم این روشنگری از مرزهای ایران فراتر رود و باید این جنایات در سطح بین‌المللی نمایان شود. وی در ادامه خبر داد: هماهنگی‌های لازم با وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته تا جنایات آمریکا در کتب درسی دانش‌آموزان منتشر شود.