دادستانی تهران، علیه روزنامه جهان صنعت اعلام جرم کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه برخی افراد برای دریافت پول بیشتر اعضای بدن خود را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند؛ مدیر مسئول روزنامه جهت پاسخگویی و ارائه مستندات لازم به دادستانی تهران احضار شد اما نتواست، ادله و مدارک مستدل به مرجع قضایی ارائه کند.