اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به ایلنا گفت: مسائل اجتماعی و اقتصادی باعث کاهش و افزایش مشارکت در انتخابات می‌شود و در انتخابات اخیر رفتار دولت آقای روحانی باعث شد که حضور مردم در انتخابات کاهش یابد. دولت آقای روحانی در نیامدن مردم و مشارکت کمتر مردم مقصر است. ولی من معتقدم بعد از این تجربه حتما مشارکت در انتخابات بعدی افزایش چشمگیری خواهد داشت. وی همچنین اظهار کرد: من برای آقای خاتمی متاسفم؛ او کارها و رفتارهایی انجام داد که خودش هم متوجه نشد چه کار می‌کند و باعث‌ شد در نظام جایی نداشته باشد و رهبری هم از او استفاده نکند.