رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرایم امنیتی تفاوت دارد. به گزارش ایلنا، جعفر کوشا در نشست «بررسی جرایم امنیتی- سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» که توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه در محاکم قضایی به ویژه دیوان عالی کشور، افزود: جرایم سیاسی با جرائم امنیتی متفاوت است، اگر صرف عملی جرم نیست نباید بابت ارتکاب، آن شخص را به تبانی و اجتماع محکوم کرد. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به عدم صراحت در تعریف جرم بودن یا جرم نبودن اعتراضات تصریح کرد: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود.