عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «شاید یک فرد باتقوا اما بی‌عرضه بوده و جربزه و توان اجرا و مدیریت نداشته باشد و بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است.»  به گزارش جماران جواد نیک‌بین، به طور تلویحی یکی از این افراد بی عرضه را معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی معرفی کرد: «نظر من این است، افرادی که در اجرا هستند قوی نیستند، مثل محسن رضایی که از اقتصاد چیزی نمی‌داند.»