معاون عملیات سپاه خطاب به بایدن گفت: ایران کشور شهیدان است و برای فروپاشی باید از دریای خون گذشت که نه تو و نه اذناب تو توانایی عبور از آن را ندارید. سردار عباس نیلفروشان ادامه داد: ایران کشور کوچکی نیست که با عملیات رسانه‌ای و انقلاب مخملی ساقط شود.