به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی متهم سهند نورمحمدزاده، یکی از متهمان حوادث اخیر که به اعدام محکوم شده، پذیرفته شده است. در این گزارش آمده: فرجام‌خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق ۴ بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.