امیر رئیسیان، وکیل دادگستری خبر داد که قوه قضاییه وکالت او و یک وکیل دیگر را در پرونده توماج صالحی پذیرفته است. وی در توئیتی همچنین نوشت که رزا اعتماد انصاری، همکار او تاکنون بخشی از پرونده توماج صالحی را مطالعه کرده است.