معاون‌ اول قوه‌ قضاییه گفت: براساس گزار‌ش‌های دریافتی، در خصوص اغتشاشات اخیر، متهم بلاتکلیف نداریم. به گزارش تسنیم، محمد مصدق افزود: فردی که در زندان است باید برای وی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شود یا به دادگاه بدوی برود، محاکمه شود و سایر اقدامات قضایی؛ لذا از این نوع افراد داریم که تا به امروز نوبتشان نرسیده است اما اینکه فردی بلاتکلیف باشد و نداند که قرار است تا چه اتفاقی در آینده برای وی رخ دهد، نداریم.