مرکز رسانه قوه قضائیه با اشاره به وقوع جریانات اخیر در کشور، به ویژه پایتخت و متعاقب آن بازداشت‌های گسترده و بروز برخی مشکلات مقابل زندان اوین و دادسرای شهید مقدس برای خانواده بازداشت‌شدگان، نوشت: با توجه به این موضوع، با تدبیر دادستانی و اداره کل زندان‌های استان تهران و با همکاری شهرداری تهران مقرر شد تا یک سالن ویژه برای حضور خانواده بازداشت شدگان در آن محل در زیر پل اوین و در نزدیکی دادسرای شهید مقدس، احداث و مجهز شود تا با حفظ کرامت خانواده زندانیان، آن‌ها پیگیر وضعیت بازداشتی‌های خود شوند.