رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد دانشجویان ممنوع‌الورود، گفت: این موضوعات در اختیار کمیته انضباطی دانشگاه است و بنا نیست که از مجلس کسی در این کار ورود پیدا کند. به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار ادامه داد: دانشگاه محیط متفاوتی دارد و تمام قوانین و آیین‌نامه‌ها هم به منظور رسیدگی به موضوعات این چنینی در چارچوب مقررات دانشگاه دیده شده است.