سخنگوی وزارت خارجه توسل به اجبار و خشونت برای بازگرداندن اعتصاب‌کنندگان به کار و مقابله خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان را محکوم می‌کنیم. «ناصر کنعانی» در واکنش به اجتماعات اعتراضی جاری در فرانسه گفت: دورویی مقامات فرانسوی تأسف بار است. آنها از یک‌سو بر ارتکاب اقدامات قهری و خشونت بار اصرار می‌ورزند و از سوی دیگر ریاکارانه به موعظه و فضاسازی علیه سایر کشورها می‌پردازند.