وزیر امور خارجه گفت: حداقل چهار نهاد و ۱۵ مقام غربی در فهرست تحریم‌های ایران قرار می‌‌گیرند.

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان تاکید کرد: این افراد کسانی هستند که در موضوع تحریم‌ها و تشویق خشونت و افراطی‌گری در وقایع اخیر ایران نقش داشتند و به عنوان عامل اغتشاشات و ایجاد ناامنی و افراط‌گرایی عمل کردند.