مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که هرگونه تعرض به زائران غیرعراقی به خصوص «برادران ایرانی» به هر نحوی که باشد، ممنوع و زشت و حرام است. صدر همچنین شرط‌هایی را برای مشارکت هوادارانش در مراسم اربعین تعیین کرد که شامل خودداری از حمل هرگونه پرچم یا شعار گروه‌های حزبی و نظامی و خودداری از به دست گرفتن تصاویر هیچ کسی حتی شهدا و خودداری از به تن کردن کفن یا هر لباسی که آنان را از دیگر زائران متمایز کند و نیز خودداری از شعار دادن به چیزی جز یاد امام حسین(ع) می‌شود.