عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس شورای اسلامی از اقدام شورای عالی فضای مجازی در اصلاح مصوبه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، غلامرضا نوری قزلجه، در توئیتر نوشت: «شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس و تصویب «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» در حقیقت ساختار مدنظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای اهداف آن را فراهم کرد، امیدوارم این کمیسیون به حقوق اساسی ملت در این حوزه توجه جدی داشته باشد.»