احمد وحیدی وزیر کشور در احکامی جداگانه «عبدالله مرادی» را به عنوان مدیرکل دفتر امور سیاسی و همچنین «محسن اسلامی» را به سمت مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور منصوب کرد.

به گزارش ایرنا؛ عبدالله مرادی عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی تا پیش از این به عنوان مشاور وزیر کشور مشغول به فعالیت بود و محسن اسلامی نیز عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که از ابتدای دولت سیزدهم به مدیرکلی دفتر امور سیاسی وزارت کشور منصوب شده بود.