فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره این که متاسفانه یک جریان داخلی که همان «دلواپسان و نیروهای واپسگرا» هستند، در سال‌های اخیر بستر رشد و حضورشان در عرصه قدرت به صورت جدی مهیا شده است، تاکید کرد که این جریان راه را بر چاپلوسان گشوده و عرصه را بر خردمندان تنگ کرده است.

غلامرضا انصاری ، درباره عملکرد دولت طی یکسال گذشته در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی به ایلنا گفت: حضور این افراد رادیکال و دلواپس جامعه را دچار وهم، خیال و اسیر میدان شعار کرده است. امروز مدتی است کشور به جای اندیشیدن، راه پیدا کردن و چاره جستن در دام وعده‌های پوچ و شعارهای بی‌محتوا گرفتار شده است. امروز به جای آن‌که چاره درد خویش را داشته باشیم، دلواپس چاره هر دردی هستیم که این جریان دلواپس بانی و عامل آن است.

وی یادآور شد: متاسفانه امروز ما با یکدستی مجددی که در انتخابات ۹۸ مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری داشته‌ایم، مواجه‌ایم که حتی مسئله نان مردم را هم نمی‌توانند حل کنند. امروز در درون دولت و مجلس مشاهده می‌کنیم که دچار چند صدائی شده‌اند و هرکس ساز خودش را می‌زند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در واقع آنچه امروز مشاهده می‌کنیم آئینه تمام‌نمای حکمرانی کسانی است که تمامی ارکان قدرت در اختیار گرفته‌اند و مدعی بودند تمام اقتصادانان را با برنامه ۷ هزار صفحه‌ای خود به صف می‌کنند. عصاره فضائل جریانی‌اند که مدعی بودند با یک چشم برهم زدن در کوتاه مدت ایران را گلستان نموده و کشور را تبدیل به ژاپن اسلامی می‌کنند اما غافل از این‌که اقتصاد را دچار چالش جدی کردند و گرانی‌ها از مرز بحران اجتماعی فراتررفته است.

انصاری تصریح کرد: امروز اگر چاره جدی در کشور برای باز شدن فضای سیاسی و ایجاد بستر امید و نشاط برای حضور مردم در عرصه‎‌های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهیا نشود قطعا بحران‌های اجتماعی مانند نارنجک ضامن کشیده‌ای است که هرلحظه ممکن است بترکد.