رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره در توئیتی نوشت: «به نظر می‌رسد آمریکا از تحولات مثبت منطقه احساس نگرانی می‌کند.» به گزارش فارس محمد حسین سلطانی فرد افزود: حضور قوی روسیه و چین در منطقه به مصلحت منافع آمریکا نیست و آنها نقشه‌راه و سناریو تثبیت اسرائیل از طریق صلح موسوم به ابراهیم را در خطر می بیند.