دومین پرتاب ماهواره‌بر ذوالجناح به منظور اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، انجام شد. به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، این ماهواره‌برِ سه مرحله‌ای از نظر ویژگی‌های فنی، قابل رقابت با ماهواره‌برهای روز دنیا است که دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است. گفتنی است ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال 99برای نخستین بار با هدف دستیابی به فن آوری قدرتمند ترین موتور سوخت جامد در کشور مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.