نماینده مردم خرمشهر روز گذشته در مجلس در نطق میان دستور خود گفت والله اگر زمان بازگردد و شهیدان بیدار شوند، اسلحه خود را به سوی ما خواهند گرفت.به گزارش ایسنا، لفته احمدنژاد افزود: تقویم خرمشهر بعد از سوم خرداد ۱۳۶۱ حرکتی نکرده است و زمان در خرمشهر ایستاده است. عملیات بیت المقدس تا آبادی خرمشهر ادامه دارد و همه ایرانیان در این عملیات شریکند. هر ساله سوم خرداد برای خرمشهری ها زخمی تازه را بیدار کرده است، از این رو اگر مسئولین دولت و مجلس ملامت شوند بیراه نیست که همه ما به وظیفه خود در قبال مردمی استوار به بلندای دماوند و انقلابی به خروش کارون عمل نکرده ایم.