وزیر کشور گفت: تعداد فراخوان‌های اعتراضی گسترده است و دشمنان ملت، فعالند چون می‌دانند اگر از مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم که به لطف خدا عبور خواهیم کرد، ملت ایران در نقطه جدید اقتصادی و ملی قرار می‌گیرد.به گزارش خبرآنلاین، احمد وحیدی افزود: مردم خوب می‌دانند دولت برای منافع آن‌ها حرکت می‌کند و آنان هم با بزرگواری مسائل را همراهی کردند که این همراهی در شأن ملت ایران است. این دنباله همراهی با دولت سیزدهم بعد از مسأله کرونا است که میزان تلفات از ۷۰۰ به ۲ نفر و حتی کمتر کاهش یافته است.