مجمع نیروهای خط امام  دربیانیه ای تاکید کرد: طرح شعارهای فاقد پشتوانه نه تنها تضعیف دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را به دنبال ندارد که صرفاً به افزایش هزینه‌های داخلی و بین‌المللی خواهد انجامید.

در این بیانیه آمده است: بی‌تردید لازمۀ پیگیری آرمان‌های بلند انسانی و دینی انقلاب و نظام برآمده از آن، تقویت وحدت ملی ذیل پرهیز از دامن زدن به اختلافات داخلی و توجه به منافع مردم و رشد اقتصاد کشور در پناه تعاملات سازنده بین‌المللی است.