سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به دو پرونده مطبوعاتی  در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد.

احمد مومنی راد در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت یکتاپرس  به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که  هیئت منصفه باتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست  و نیز با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیرمسئول پایگاه خبری صدای معلم به اتهام  نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود که هیئت منصفه، متهم را با اکثریت آرا در اتهام  فوق الذکر مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.