نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: ممکن است در صورت عدم اخذ تضمین لازم در برجام، گرفتار تصمیماتی شویم که هزینه بدتری از وضع موجود داشته باشد لذا دولت باید در ضمانت اجرایی برای رفع تحریم، تصمیم جدی بگیرد.

به گزارش مهر، محمدرضا پورابراهیمی  تاکید کرد: در مباحث ملی، اولین نکته با برجام مرتبط است، خبرهایی که از ایفای تعهدات بخش اقتصادی برجام داریم، نگرانی ما را در ارتباط با ایفای این تعهدات از گذشته بیشتر کرده است.