طبق مصوبه مجلس درسال آینده صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار ممنوع شد.به گزارش مهر نمایندگان روز دوشنبه ،۱۶ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با چند جزء از بند الف تبصره ۱۲ بودجه موافقت کردند.بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های امنا، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.