عباس عبدی، فعال سیاسی در توئیتی سخنان رئیسی درباره امکان رفع فقر مطلق   تا پایان ۱۴۰۰ را غیرواقع بینانه دانست.به گزارش خبرآنلاین وی در یک توئیت با اشاره به سخنان رئیسی  که گفته است می شود فقر مطلق در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود ، نوشت: متاسفانه این جمله نشان می دهد هیچ درکی از فقر مطلق ایرانیان وجود ندارد.ایجاد شغل با یک میلیون تومان معقولتر از رفع فقر مطلق تا پایان ۱۴۰۰ است.