خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: پشت صحنه اتفاقات اخیر در منطقه شرق اروپا (اوکراین) ماجراجویی‌هایی آمریکاست. مسئول اصلی آمریکاست که اوکراین را قربانی حرص و ولع‌های خود کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد حاج علی اکبری افزود: ما با یک جاهلیت بزک شده شیک پوش مواجهیم و شکی نیست که رژیم مافیایی آمریکا، قله و نماد و نمود این جاهلیت مدرن و یک رژیم بحران ساز و بحران زیست‌ است. ماهیت آنها با بحران و از نسل‌کشی سرخپوستان شروع شده و با جنایت علیه رنگین پوست‌ها و شعله ور کردن آتش جهانی ادامه یافته است. آنها تولید بحران می‌کنند و یک مافیا در همه زمینه‌ها هستند.