رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: وقتی می‌بینیم رژیم صهیونیستی، راهبرد خود را علیه کشور ما تغییر داده است و از جنگ رو در رو به سمت جنگ پنهان اطلاعاتی و زیرساختی آمده‌اند، یعنی به سمت فضاهایی که در آن خلاء قانونی و مقرراتی در حوزه زیرساختی سایبری داریم، رفته‌اند.

به گزارش فارس وی افزود: بنابراین باید بر این نکته واقف باشیم که جنگ سایبری یک واقعیت است که باید آن را به رسمیت بشناسیم و برهمین اساس، به سراغ تامین امنیت و بازدارندگی در حوزه سایبری کشور حرکت کنیم. این امر نیز نیازمند تنظیم گر تخصصی در حوزه جنگ و امنیت سایبری است.