فرزند مهدی کروبی، در یازدهمین سالگرد حصر محصورین گفت: تا آنجا که ما در جریان هستیم، خیلی از نهادهای کشور، به این نتیجه رسیدند که حصر باید به پایان برسد؛ اما یک نهاد خاص همچنان مخالف رفع حصر است. بنابراین آنچه که من تا به امروز با نیروهای امنیتی در ارتباط هستم، هیچ نشانه‌ای برای رفع کامل حصر ندیدم. گرچه گشایش‌هایی در این دو تا سه سال گذشته انجام شده و برخی اشخاص دیدارهایی با آقای کروبی داشتند.حسین کروبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: برداشت من این است که دولت آقای رئیسی سهم زیادی درباره رفع حصر ندارد. کمااینکه  وعده آقای روحانی درباره رفع حصر هم تحقق پیدا نکرد. البته یکی از نزدیکان آقای روحانی به طور مستقیم از قول ایشان به من گفت آن زمان که حصر انجام شد، ما هیچ مصوبه‌ای در شورای امنیت نداشتیم. تکه کاغذی به دست ما رسید که گشایش محدودی درباره محصورین انجام شود. آقای روحانی برای این موضوع مذاکراتی را انجام داد اما به او گفتند در این موضوع دخالتی نکند و به همین علت او دیگر دخالتی انجام نداد.