سخنگوی پنتاگون با تکرار برخی ادعاهای بی‌اساس درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران، گفت که تهدیدهای مشخصی از سوی این کشور وجود دارد.به گزارش ایلنا، «جان کربی» با ادعای وجود تهدید منطقه‌ای از سوی ایران، به رزمایش نیروی دریایی آمریکا و هم‌پیمانان آن اشاره کرد و گفت که نه تنها ما بلکه متحدان ما نیز باید برای مقابله با این تهدیدها آماده باشند.کربی افزود که این رزمایش‌ها ماهیتی صوری نداشته است. این تمرین‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که باید اطمینان حاصل کنیم برای مقابله با تهدیدهای ایران آمادگی وجود دارد.

‌    ‌