نماینده ادوار مجلس مدعی وجود اعتیاد و فساد جنسی و قماربازی در بین نمایندگان مجلس شده است.

به گزارش پایگاه خبری جمهوریت سید جواد ابطحی، نماینده ادوار مجلس درباره اظهارات تازه علیرضا سلیمی درباره حضور یک معتاد تزریقی در بین نماینده دوره هشتم گفت: متاسفانه این مورد در مجلس هشتم حضور داشت و نمایندگان نیز ایشان را می‌ شناختند و موضوع را می دانستند.طرح دوباره موضوع حضور نماینده معتاد با اعتیاد تزریقی در دوره هشتم مجلس توسط علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس یازدهم در برنامه تلویزیونی دستخط با واکنش های جدیدی روبه رو شده است.

 سلیمی مهر ماه سال جاری نیز در گفنگویی با خبرگزاری فارس به این مساله اشاره و آن را دلیلی بر لزوم بازنگری در قوانین انتخابات مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده بود. به گفته ابطحی،نماینده ادوار مجلس درباره موضوع درگیری این نماینده با اعتیاد تاکید کرد: اعتیاد ایشان از قبل از ورود به مجلس بود اما در دوره نمایندگی در مجلس تشدید شد و از خوردن به تزریق رسید.