هیئت رئیسه شورای مرکزی دوره سیزدهم حزب موتلفه اسلامی، در اولین جلسه این شورا پس از برگزاری سیزدهمین مجمع عمومی حزب انتخاب شدند.به گزارش ایلنا، پس برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در دوره سیزدهم، سید مصطفی میرسلیم با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، رئیس شورای مرکزی دوره سیزدهم حزب شد.همچنین حسین انواری به عنوان نایب رئیس شورای مرکزی اسلامی انتخاب شد.