به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اوکراین فُرم، یوهنی یِنین، معاون وزیر امور خارجه اوکراین با بیان اینکه ایران نخواهد توانست از پرداخت غرامت در پرونده هواپیمای اوکراینی خوددداری کند، گفت: در جهان سابقه ندارد که قربانیان پس از سقوط یک هواپیما غرامت دریافت نکنند. وی افزود: اوکراین مطمئن است که میزان توافق شده غرامت در مذاکرات بین دولت‌ها بالاتر از میزانی خواهد بود که به طور یکجانبه پیشنهاد شده است. ینین ادامه داد که نمی‌توانم زنان دقیقی برای پرداخت غرامت بگویم اما می‌توانم با اطمینان بگویم که کسی غرامت نگرفته باقی نخواهد ماند.