یوریا اورلند، سخنگوی پنتاگون دیروز در بیانیه‌ای مدعی شد که «اقدام ناموفق ایران برای پرتاب یک ماهواره دیگر به مدار زمین در ۲۲ خرداد (112 ژوئن) را تحت نظر داشته است.»  محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما این ادعاها را رد کرد و گفت: «ماهواره پارس یک و ناهید که همه فرایندهایشان طی شده در سازمان هوایی موجود هستند بنابراین خبر ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.»