فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهارمین روز نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کرد تا به طور مستقل در انتخابات شرکت کند. وی در پاسخ به اینکه آیا با آمدن ابراهیم رئیسی کنار خواهد کشید یا نه، اظهار کرد: مگر قرار است آقای رییسی بیاید؟ ‌ چه ضرورتی دارد کنار بکشم؟ کنار کشیدن کلمه غلطی است. وی افزود: من نیامدم با کسی رقابت کنم و به نفع کسی کنار بروم من به همراه سایر داوطلبانی هستم که تایید شورای نگهبان را اخذ کرده باشند.