نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ با رأی موافق به بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده مقرر کردند؛ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند(ل) ماد(۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً تا سقف ۲ میلیارد ریال در سال قابل اعمال است. بر این اساس، دسته مذکور با رأی نمایندگان در صورتی که سالانه درآمد بیش از 200 میلیون تومان داشته باشند، مشمول پرداخت مالیات هستند.