37 نفر از نمایندگان مجلس در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را در مورد رئیس جمهور به خاطر به کار بردن عبارات توهین آمیز در باره منتقدان و همچنین عدم رعایت شئونات و ... در مجلس طرح کردند. در این شکایت به 53 مورد اهانت رئیس جمهور از مهر اه سال 1392 تا فروردین ماه 1396 به منتقدان از جمله اقلیت کارشکن، دروغ‌پراکن، اقلیت افراطی، تفرقه‌افکن، بی‌عقل، دلال تحریم، هتاک، دشمن انسانیت، منقلی و ساده‌لوح اشاره شده است. این سومین شکایت نمایندگان مجلس یازدهم از روحانی است.