غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در چهارمین کنگره ملی حزب کارگزاران سازندگی گفت: پای تمامی اصلاح‌طلبان در این دولت درگیر است اما بسیاری از این دولت انتقاد کردیم و یکی از احزابی هستیم که بیشترین نقد را به دولت وارد کرده است اما حواسمان پرت نشود که نقد ما به معنای نفی کاری که در سال ۹۲ و ۹۶ انجام دادیم نیست و از آنچه اتفاق افتاده نه پشیمان هستیم و نه توبه می‌کنیم؛ همانطور که تعریف از دولت آقای هاشمی و خاتمی به معنای تقدیس آن نیست و نقدهای زیادی به آنها وارد است.