مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «پیمان دفاعی -امنیتی گروه مقاومت» برای دفاع از گروه‌های مقاومت تدوین کرده که بر اساس آن کشورها و گروه‌های جبهه مقاومت یک پیمان امنیتی با یکدیگر امضا می‌کنند مبنی بر اینکه چنانچه رژیم صهیونیستی به هر یک از کشورهای جبهه مقاومت حمله کند و یا اقدامی علیه آن‌ها داشته باشد دیگر کشورهای عضو این گروه تمام تلاش خود را از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی تا زمان دفع کامل خطر به کار خواهند گرفت. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد به تسنیم گفته که این طرح به امضای 34 نماینده رسیده و تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.