معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای نفت، مشتریان جد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ی پید‌‌‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌یم، گفت: ترامپ فکر می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌ عربستان سعود‌‌‌‌‌‌‌‌ی می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌ نفت ایران را جبران کند‌‌‌‌‌‌‌‌، اما نمی‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌ و اکنون قیمت نفت افزایش یافته است.

اسحاق جهانگیری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مراسم روز جهانی استاند‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌: صاد‌‌‌‌‌‌‌‌رات غیرنفتی کشور روند‌‌‌‌‌‌‌‌ خوبی گرفته است، اگرچه ایران ظرفیت بالایی د‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌. 

جهانگیری تصریح کرد‌‌‌‌‌‌‌‌: پول نفت را از روش‌هایی که د‌‌‌‌‌‌‌‌اریم می‌آوریم، البته صاد‌‌‌‌‌‌‌‌رات نیز افزایش می‌یابد‌‌‌‌‌‌‌‌.