به گزارش «مدارا»، محمد هاشمی، برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در رابطه با اظهارات اخیر فائزه هاشمی، گفت: موضعی که فائزه خانم گرفتند مورد تأئید خانواده ما نیست. ایشان گفته بودند که دوست دارند آقای ترامپ بیاید. این نکته قابل توجه است که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی نیست که بتوان با تحریم و این حرف‌ها ساقط شود. این برداشت اشتباه است که با تحریم، مردم ایران بیشتر تحت فشار قرارمی‌گیرند. من موافق نظر فائزه خانم نیستم و موضعی که محسن آقا در برابر این حرف‌ها گرفتند مورد تائید ما هم است. ایشان برخورد مناسبی کردند.